شرکت الماس ریستار
لوله های فایبر گلاس در شرایط آب و هوایی سخت استفاده می شود:

1) انتقال آب
2) انتقال مایعات خورنده شیمیایی
3) سیستم های زهکشی
4) شبکه ایستگاه های آتش نشانی
5) تقویت لوله های پلاستیکی
6) خطوط زیر دریا